Főpásztori rendelkezés humán világjárvány következményeinek elhárítása érdekében

A Veszprémi Főegyházmegye főpásztoraként, a rámbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után, Magyarország Kormányának 40/2020. (III. 11.) rendelete által az ország egész területére kihirdetett rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kapcsán a koronavírus további terjedésének megakadályozására a Veszprémi Főegyházmegyében az alábbi rendelkezéseket léptetem életbe.

 • Általános rendelkezések
 • Aki influenzaszerű tüneteket észlel magán, kérjük, feltétlenül maradjon otthon, tartson távolságot másoktól, s haladéktalanul telefonon hívja háziorvosát.
 • Aki az elmúlt időben külföldön tartózkodott, maradjon otthon, vonuljon házi karanténba legalább 14 napig. Külföldi utazást átmenetileg senkinek sem javasolunk.
 •   Az egyházmegyei intézményvezetőknek haladéktalanul fel kell mérni, hogy a köznevelési intézmények esetleges bezárása esetén kik azok a munkavállalók, akik a kiskorú gyermekeik felügyeletéről csak személyesen tudnak gondoskodni, továbbá, hogy az érintett munkavállalók közül kinek a munkaköre teszi lehetővé az otthonról történő munkavégzést.
 • Intézményeinkben azon ajtókat, átjárókat, ahol ez biztonsági vagy egyéb okból lehetséges, hagyjuk nyitva, ezzel is megelőzve a napi többszöri kilincs használatot.
 • Mindenki fokozottan ügyeljen az alábbi higiéniai szabályok betartására:
 • Kerüljük a fizikai érintkezést, mint például a kézfogást és lehetőség szerint készpénzhasználatot is.
 • Fokozottan ügyeljünk a mellékhelyiségek, konyhák tisztaságára, valamint az ajtók, fogantyúk, kilincsek tisztántartására (rendszeres fertőtlenítésére).
 • Mindenki naponta többször végezzen meleg vizes és fertőtlenítős kézmosást.
 • Az intézmények mellékhelyiségeiben és a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát mindenki tekintse kötelességének.
 • Köhögéskor, tüsszentéskor feltétlenül ügyeljünk a papír zsebkendő használatára.
 • Zárt terekben gyakran végezzünk alapos szellőztetést.
 • A személyes találkozások számát próbáljuk a minimálisra csökkenteni, használjuk ki a telefon és az internet általi kommunikáció lehetőségét.
 • Liturgikus és lelkipásztori események
 • Az MKPK március 5-én kiadott intézkedései továbbra is érvényesek.
 • A meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mielőtt közösségbe megy. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra.
 • Mint ismeretes, a 60 év felettiekre, a súlyos és a krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent ez a vírusfertőzés. Az Egyház tanítása szerint a vasár- és parancsolt ünnepnapi miselátogatási kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly ok miatt nem tehetik meg (KEK 2181. és CIC 1245. kán.). Kérem, hogy az idősek és betegek a fennálló helyzetet lelkiismeretükben tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében inkább maradjanak otthon.
 • Kérjük az idős, beteg, kórházi kezelés, műtét előtt álló híveket, hogy lehetőség szerint még kórházba kerülésük előtt kérjék a betegek szentségének kiszolgáltatását papjainktól otthonaikban.
 • Az otthon maradottak igyekezzenek több időt tölteni imádsággal egyénileg vagy szűk családi körben (CIC 1248. kán. 2. §.), a közszolgálati médián keresztül bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe.  A Veszprémi Főegyházmegye élő internetes közvetítést biztosít minden vasárnap, amit a honlapunkon és facebook-oldalunkon kísérhetnek figyelemmel.
 • Kérjük, lehetőség szerint minden templomban biztosítsanak kézfertőtlenítési lehetőséget, s kérjék meg a híveket, hogy be- és kimenetelkor éljenek ezzel a lehetőséggel, s tartsák be az alapvető higiéniai előírásokat.
 • A szentmiséken a perselyezést távozáskor az ajtóban állva tegyük meg (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).
 • A gyermekek homlokának kereszttel történő megjelölését a fizikai kontaktus elkerülése miatt hagyjuk el. Helyette testi érintés nélküli áldást adhatunk a gyermekeknek.
 • A szenteltvíztartók használatának mellőzése idején bátorítjuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.
 • A búcsújáróhelyeken, amennyiben a résztvevők nagy száma indokolja, igyekezzenek szabadtéri szentmiséket tartani.
 • Buzdítom a Paptestvéreket, különösen a városokban, ahol száz fő fölötti létszám rendszeresen előfordul, lehetőleg tartsanak gyakrabban kisebb közösségeknek szentmisét a hívek arányosabb eloszlása érdekében, igénybe véve a szombati előesti szentmisék lehetőségét is. A miserend változásáról a hívek a plébániákon érdeklődjenek.
 • Paptestvérektől kérjük, hogy átmenetileg ne utazzanak külföldre. A külföldről visszatérő papoknak kötelező két hétre házi karanténba vonulniuk, mielőtt a hívek között folytatják szolgálatukat.
 • A kórházlelkészi szolgálat keretében a világi beteglátogatók szolgálata szünetel, a papok jelenlétét minden kórházban továbbra is biztosítjuk.
 • Az alábbi egyházmegyei programok elmaradnak:
 • Nagyböjti családos lelkinap (Veszprém, Padányi Katolikus Iskola, április 4.)
 • Főegyházmegyei Hittanos Találkozó (Zirc, április 18.)
 • A nagyheti és húsvéti szertartásokról, illetve az április 25-i, Bódi Mária Magdolna vértanúságának 75. évfordulóján tartott megemlékezésről, valamint a további egyházmegyei programokról később adunk információt a hatósági intézkedéseknek megfelelően.
 • Hitoktatás
 • A nevelő-oktatómunka, így a hit- és erkölcstanoktatás változatlanul folyik az intézményekben. Ennek megfelelően végzik a hitoktatók a szolgálatukat az óvodákban, iskolákban és a plébániákon. Amennyiben a kiadott EMMI rendelkezéshez képest változás történik, mindenkit értesíteni fogunk.
 • A járvánnyal kapcsolatos intézkedésekben követni kell a köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezéseket.
 • A fakultatív hitoktatás esetén is vegyék figyelembe a hitoktatók a nevelési intézményeknek kiadott előírásokat.
 • Minden esetben a hitoktatók is hívják fel a tanulók figyelmét a higiénia fokozott betartására, az egymás iránti fokozott felelősségvállalásra.
 • A koordinátorok március-április hónapban szüneteltessék az óralátogatásokat.
 • Köznevelési intézmények
 • Kérjük a hatóságok által előírt szakmai protokoll betartását.
 • A március 11-én kiadott EMMI tájékoztató alapján minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföldi utazást (Határtalanul! programot, ERASMUS+ programot, a külföldi nyelvtanfolyamot, testvériskolai látogatásokat) el kell halasztani a tanulók és a pedagógusok biztonsága érdekében. Ez vonatozik más intézményekkel, szervezetekkel való közös programokra is.
 • Az ünnepségeket kizárólag osztálykeretek között vagy iskolarádión keresztül lehet megtartani.
 • Kiemelt figyelmet fordítsunk az intézményen belüli takarításra és fertőtlenítésre. Ez vonatkozik a mosdókon felül a közösségi terekre, termekre. Mindezek használata felnőttek által folyamatosan ellenőrizve legyen. Az ehhez szükséges anyagokat és eszközöket szerezzék be, illetve, ha ez problémába ütközik, jelezzék a fenntartó képviselőjének.
 • Bármely pedagógus vagy technikai dolgozó, ill. tanuló, aki kapcsolatba került fertőzött személlyel, illetve az elmúlt időben külföldön tartózkodott, maradjon otthon, haladéktalanul telefonon forduljon háziorvosához, s vonuljon házi karanténba legalább 14 napig.
 • Szociális intézmények
 • A bentlakásos idősotthonok vonatkozásában (Szent Lukács Idősek Otthona, Hévíz; Szent Ferenc Papi Otthon, Veszprém):
 • a már korábban az intézmények hatáskörében elrendelt látogatási tilalmat a lehető legszigorúbban be kell tartatni;
 • a bentlakó gondozottak az intézményt csak különösen indokolt esetben (egészségügyi kezelés) hagyhatják el;
 • az intézmények épületeibe csak az idősgondozással és intézményműködtetéssel közvetlenül foglalkozó munkatársak lépjenek be;
 • az intézményekbe történő lakófelvételt a járványra tekintettel szüneteltetni kell, a már folyamatban lévő beköltözéseket a megkötött szerződések alapján végre kell hajtani, de új szerződés nem köthető;
 • a bentlakók és az idősgondozásban dolgozó munkatársak esetében a fertőzésveszélyt ésszerű kereteken belül, a szakma szabályai szerint meg kell előzni, és a munkatársak egészségügyi állapotát folyamatosan ellenőrizni kell;
 • külön gondoskodni kell arról, hogy az idősgondozásban dolgozó munkatársak a munkahelyükön kívüli tevékenységük során is tegyenek meg mindent az esetleges megfertőződés elkerülése érdekében, ezért az intézmény gondoskodjon arról, hogy a munkatársak ne tömegközlekedési eszközökkel közelítsék meg a munkahelyüket – ehhez a fenntartó minden segítséget megad;
 • mindkét gondozóotthon számára rendkívüli fenntartói támogatást nyújtunk azzal a céllal, hogy a kialakult járványhelyzet nem várt kiadásaihoz, és az intézményi működéshez szükséges gyógyszerek, vegyszerek, anyagok, segédanyagok tekintetében tartalékkészletet halmozhassanak fel.
 • Turisztikai tevékenység
 • 2020. március 16-tól április 30-ig a Boldog Gizella Gyűjtemény és a Szaléziánum turisztikai és gasztronómiai működését felfüggesztjük.
 • Érseki Hivatal
 • Az Érseki Hivatal működését rendkívüli helyzetben is biztosítani kell.
 • –    A személyes ügyfélfogadást igyekezzünk minimálisra csökkenteni.
 • A nagyobb létszámú személyes megbeszélések egyeztetéseket mellőzzük, s áttérünk a telefonos konferenciabeszélgetésre, illetve e-mailes egyeztetésre.
 • Ennek érdekében felszólítjuk a hivatalos e-mail címmel még nem rendelkező plébániákat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel, amely sokszor a gyors információáramlást megkívánja, létesítsenek hivatalos e-mail fiókot!

A fentiek további rendelkezésig érvényesek.

Március 15-én, a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében, Veszprémben, a Szent Mihály Főszékesegyházban imádságos fölajánlást végzek Isten segítségét kérve főegyházmegyénkért, hazánkért és az egész világért a járvány mielőbbi megfékezése érdekében. Kérjük, hogy templomainkban és otthonainkban kapcsolódjunk be ebbe a felajánlásba Ferenc pápa imádságának elmondásával:

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Mindenkit bátorítok a Szentírás gyakoribb és buzgóbb olvasásra, az elmélyültebb imádságra, fordítsunk különös figyelmet az idős, beteg testvéreinkre. Mindenkit buzdítok, hogy mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Szívből ajánlom Erdő Péter bíboros úr által megfogalmazott alábbi fohász elimádkozását:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsátsd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Veszprém, 2020. március 13.

Dr. Udvardy György

veszprémi érsek

Vélemény, hozzászólás?