Főpásztori rendelkezés – 2021. március 26.

Főtisztelendő Paptestvéreknek Székhelyeiken

Ikt. sz.: 786 -1/2021

Tárgy: Tájékoztatás a Húsvéti Szent Háromnappal kapcsolatban

Főtisztelendő Paptestvérek!

Még mindig tart a Covid-19 okozta pandémia drámája, amely nagyon sok változtatást eredményezett a megszokott liturgikus ünneplésben. Mivel normális helyzetre íródtak, ezért a liturgikus könyvekben lévő szabályok és rendelkezések nem alkalmazhatók a maguk teljességében a jelenlegi krízisre. Ezért a Püspöknek – a rábízott Egyház liturgikus élete irányítójaként – feladata, hogy megfontolt döntéseket hozzon annak érdekében, hogy a liturgikus cselekményeket gyümölcsöző módon végezzék Isten népe és a lelkek javára, megtartva a közjóért felelős hatóság rendelkezéseit és az egészség védelmében hozott előírásait.

A nagyhét megkezdése előtt a plébániavezetők részére mellékelem az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció tavalyi évben, 2020. március 19-én kelt Dekrétumát. A Kongregáció Szent Háromnap ünneplésére vonatkozó előírásai jelen évben is érvényesek. Mindezeket figyelembe véve, valamint a hatályos állami előírások, továbbá az ezek nyomán az MKPK által a mai napon, 2021. március 26-án kiadott rendelkezések értelmében, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztoraként az alábbi módon rendelkezem a Veszprémi Főegyházmegye területén lévő valamennyi templomra vonatkozóan:

 • –          Templomainkat továbbra is nyitva tartjuk és nyilvános istentiszteletek is végezhetők a rendelkezések gondos betartásával. Azokban a templomokban viszont, ahol a személyek közötti védőtávolságokat nem tudják megtartani, ne kerüljön sor nyilvános istentiszteletre. Kérem, hogy azon paptestvérek, akik emiatt nem tartanak nyilvános istentiszteleteket, – tájékoztatás céljából – rövid elektronikus levélben jelezzék ezt az Érseki Hivatal számára. Érvényben van, és marad visszavonásig az általam mindenki számára megadott felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Az időseket, betegeket, az őket gondozókat, ápolókat, a velük egy háztartásban élőket pedig kérjük, hogy a fertőzés elkerülése érdekében ne vegyenek részt a szertartásokon. Ők otthonukban imádkozzanak, illetve kapcsolódjanak be a közösségi média eszközei segítségével a miseközvetítésekbe. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció javasolja, hogy a hívek a nagyhét liturgiái esetében a Püspök által celebrált szertartásokat részesítsék előnyben a közvetítés során. A Paptestvéreket kérem, hogy bátorítsák azokat a híveket, akik nem tudnak saját plébániájukon személyesen bekapcsolódni a szertartásokba, hogy az egység jeleként ezen főegyházmegyei közvetítéseket vegyék igénybe.
 • –          Ismételten felhívom a Paptestvérek figyelmét arra, hogy a templomokban végzett szentmisékkel, és más szertartásokkal kapcsolatban a hatóságok előtt törvényi felelősséggel a plébános, illetve a templomigazgató tartozik.

Ezért templomainkban nagy gondot kell fordítanunk a fertőzés terjedését csökkentő óvintézkedések megtartására! Továbbra is különösképpen ügyeljünk az orrot, szájat teljesen eltakaró, helyesen viselt maszk használatára a hívek részéről is! A ministránsoknak, liturgikus szolgálattevőknek is maszkot kell viselniük. A celebránsnak az áldoztatáskor viselnie kell a maszkot. A szentáldozáshoz járuló hívek csak közvetlenül áldozásuk előtt vegyék le maszkjukat. A celebráns és minden áldoztató a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítse kezeit. Az áldoztatás továbbra is csak kézbe történhet. A perselyezés továbbra is a hívek szentmiséről történő távozásakor, a kijáratnál történhet. Törekedjünk a templomban a személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartására. A szenteltvíztartók továbbra is maradjanak üresek.

Gondoskodni kell az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztántartásáról és – minél rövidebb időközökkel történő – hatékony fertőtlenítéséről. Gondoskodni kell a bejáratoknál a kézfertőtlenítési lehetőségről (lehetőleg ne csak egy kézfertőtlenítő szert biztosítsunk, főleg a nagyobb templomokban, illetve ezek utántöltésére, cseréjére is figyeljünk oda).

A szentgyónás végzésével kapcsolatban kérem, hogy a hívek gyóntatása továbbra se történjen zárt gyóntatószékben, hanem levegős, nagyobb helyiségben, kápolnában, illetve amennyiben az időjárás alkalmassá válik ehhez, szabadtéren.

A plébános morális felelőssége, hogy az érvényben lévő előírásokat betartsa, és a hívekkel betartassa!

 • –       A koronavírus-járvány harmadik hullámának következtében kialakult veszélyhelyzetben, a további fertőzések megelőzése érdekében a Veszprémi Főegyházmegye területén felhatalmazást adok minden gyóntatási fakultással rendelkező áldozópapnak, hogy Virágvasárnap, Húsvét ünnepén, valamint a kötelező húsvéti szentgyónás elvégzésére kijelölt időszakban, egészen Szentháromság vasárnapjáig (május 30.) – amennyiben szükséges – általános feloldozásban részesítse azokat a bűnbánókat, akik ezt megfelelő előkészület után kérik. Az általános feloldozás esetében is elengedhetetlenül szükséges a megtérő bűnbánata, és a súlyos bűnök fülgyónásban történő mielőbbi megvallásának szilárd elhatározása. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.
 • –       Virágvasárnap a szentmiséhez kapcsolódó barkás körmenet sem a templomban, sem a templomon kívül nem tartható meg. A kórus szereplése és a Passió éneklése egészségügyi szempontból súlyosan aggályos, ezért nem javasolt.
 • –       A nagycsütörtöki olajszentelési szentmisét a Főszékesegyház belső felújítása alatti zárva tartása miatt a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban végzem, és áldom meg az olajokat. Kérem, hogy a szentmisén jelen helyzetben csak a kerületi esperesek vegyenek részt, képviselve esperesi kerületük papjait. Akadályoztatása esetén az esperest a helyettes esperes képviselje. A szent olajokat az esperes atyák viszik majd el kerületük papjainak. A plébániájuk nevével ellátott olajos edényeiket a nagyhét első napjaiban a plébános atyák juttassák el espereseikhez. Az esperes atyákat kérem fel továbbá, hogy a szentmisét követően juttassák majd el kerületük papjainak és diakónusainak húsvéti ajándékomat, Ferenc pápa Fratelli tutti -kezdetű enciklikáját.

Az olajszentelési szentmise és a többi érseki szertartás is a Veszprémi Érsekség Youtube csatornáján és Facebook oldalán élőben követhető lesz.

 • –       A Szent Háromnap szertartásai végezhetők a plébániatemplomokban, szem előtt tartva, hogy jelen helyzetben alkalmasabbnak látszik, ha egy több plébániából álló plébániakörzet hívei nem egyetlen templomban koncentrálódnak, hanem több templomban, kisebb létszámban van lehetőségük a részvételre. A kijárási korlátozás miatt az esti szertartások legkésőbb 18 órakor el kell, hogy kezdődjenek.
 • –      Az Utolsó vacsora emlékmiséjén a lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. A szentmise végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Az Oltáriszentség őrzési helyét nem fosztjuk meg díszeitől. Az oltárfosztás a szembemiséző oltár esetében történjen meg. Rövid virrasztás végezhető a zárt tabernákulum előtt, ennek időtartamát a kijárási korlátozás 20 órai kezdetét fígyelembevéve határozzuk meg.
 • –      Nagypénteken, Urunk szenvedésének ünneplésekor az egyetemes könyörgésekbe iktassuk be a kongregáció által kiadott és levelemhez mellékelt, a járvány idejére szóló XI. könyörgést. A kereszt előtti csoportos hódolat elmarad. Csak a celebráns és a jelenlévő papság hajt egyenként térdet a feszület előtt, csók, érintés nélkül.
 • –      A húsvéti vigília a jelenleg érvényben lévő kijárási korlátozás miatt legkésőbb 18 órakor el kell, hogy kezdődjön. Amennyiben az illetékes állami hatóságok időközben későbbre helyeznék át az éjszakára vonatkozó kijárási korlátozás kezdetét, kezdhető később a szertartás, de a korlátozás kezdete előtt kellő idővel – figyelve arra, hogy a hívek a rendelkezésre álló idő alatt haza is tudjanak jutni – be kell fejezni. A Lucernárium-részbői hagyjuk el a tűzgyújtást. A tűz megszentelése és az azt követő gyertyás bevonulás elmarad. A húsvéti gyertya megáldását és meggyújtását követően hangozzék el a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. A keresztség liturgiájánál ne kerüljön sor keresztelésre, csak a keresztségi fogadást újítsuk meg. Ezt követi az Eukarisztia liturgiája. A feltámadási körmenet sem a húsvéti vigíliát követően, sem húsvétvasárnap nem tartható meg!
 • –      A húsvéti ételek megáldása alkalmával ügyeljünk arra, hogy a megáldásra elhozott, gondosan becsomagolt ételek ne kerüljenek be a templomtérbe, azokat a szentmiséktől elkülönítve, a templom előtt, szabadtéren áldjuk meg, majd a hívek a megáldást követően mindjárt vigyék haza otthonaikba.
 • –      Tájékoztatom továbbá a Paptestvéreket, hogy az április 18-tól előjegyzett és már elfogadott tavaszi bérmálások megrendezhetőségével kapcsolatban a későbbiekben születik majd döntés.

Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések szigorú betartására!

Kívánom, hogy a nagyheti szertartásokon való személyes, vagy online módon történő részvételünk segítsen mindnyájunkat abban, hogy Krisztus Urunk szenvedésének és feltámadásának húsvéti misztériumát átélve és abból merítve, szüntelenül a remény hordozói lehessünk környezetünkben.

Szent Péter apostol szavai a pandémia idején különösképpen is tanítanak bennünket a Jézusba és^ Mennyei Atyjába vetett mély hit és remény fontosságáról:

„Általa hisztek Istenben, aki őt feltámasztotta a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.” (1 Pét 1,21)

Ezen gondolatokkal kívánok a Paptestvéreknek, Diakónustestvéreknek, Katekétáknak, Főegyházmegyénk híveinek a halálon győztes Üdvözítő által megáldott, allelújás húsvétot!

Veszprém, 2021. március 26.

Imádsággal és főpásztori áldással:

+György érsek

Vélemény, hozzászólás?