Járványügyi rendelkezések – 2020. november 11.

Főpásztori rendelkezés a járványügyi korlátozásokkal kapcsolatban

Főtisztelendő Paptestvérek!
Tisztelendő Diakónus Testvérek!
Kedves Hívek!

Mint a Veszprémi Főegyházmegye ordináriusa ezúton rendelkezem arról, hogy a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia 2020. november 9-én kiadott rendelkezései és a
rendelkezéshez tartozó, 2020. november 11-én közzétett liturgikus mellékletben foglaltak
Főegyházmegyénk területén is érvényesek.
Kérem az itt élő híveket és a papságot a rendelkezésben szereplő előírások, valamint a
hatóságok részéről hozott járványügyi intézkedések maradéktalan betartására.
Jelen rendelkezésem további intézkedésig érvényben marad.

Veszprém, 2020. november 11.

 • Dr. Udvardy György
  veszprémi érsek

Közlemény

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe
véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig
az alábbiakat kérjük:

 1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és
  imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk.
  Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási
  korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.
 2. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi
  Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára
  súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos,
  hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével
  vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel
  nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést,
  vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és
  ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást
  adunk.
 3. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek.
  Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti
  kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb,
  veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget
  ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban
  vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való
  személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.
 4. Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes
  részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
 5. Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek
  során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online
  formában tartsanak meg.
 6. Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a
  szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben
  továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.
 7. A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok
  előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.
  Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban
  velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.
  Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA
CONFERENTIA EPISCOPORUM HUNGARIAE
H-1071 Budapest VII., Városligeti fasor 45.
Telefon: (36-1) 342-6959, Telefax: (36-1) 342-6957
Mobil: (+36-30) 742-4441; (+36-30) 742-4443
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 79.
E-mail: pkt@katolikus.hu

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk
egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a
helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek
segítségükre.
Budapest, 2020. november 9.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA
JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN
Liturgikus melléklet az MKPK 2270/2020. sz.,

 1. november 9-én kelt rendelkezéséhez

2281/2020. SZ.
A Magyar Katolikus Egyház liturgikus szabályozások tekintetében, a szertartáskönyvek
rubrikái, az Egyházi Törvénykönyv, az illetékes szentszéki dikasztériumok, továbbá – ahol a
jog ezt lehetővé teszi – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) rendelkezései alapján
cselekszik. Az illetékes megyéspüspök, illetve aki a jogban vele egyenlő elbírálás alá esik,
amennyiben a kérdés más hatóságnak nincs fenntartva, a most következő útmutatásoktól eltérő
rendelkezéseket is hozhat. Egyházi szabályozásunk során mindig szem előtt tartjuk a világi
hatóságok rendelkezéseit is.

A NYILVÁNOS LITURGIÁK
A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek,
megáldások, ünnepélyes házasságkötés) a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban
továbbra is tarthatóak. Felelősen és körültekintően kell eljárni. A misézésre vonatkozó
rendkívüli egyházmegyei előírásokat meg kell tartani. A televízióban vagy online közvetített
szentmisék főleg vasár- és ünnepnapokon lehetőleg orgonával kísért szentmisék legyenek,
amelyek éppen a sajátos – közvetített – részvétel miatt természetesen végezhetőek a nép
részvételével bemutatott (cum populo) mise szövegeivel. Ha lelkipásztori szempontból
alkalmas, tartható homília a szokott módon. A közvetített misékben a miséző fokozottan
ügyeljen az egyházi előírások (rubrikák) betartására. Ajánlja a lelki áldozást, amely az imádság
egyik sajátos módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget,
de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a saját áldozása után buzdítsa a
híveket, elimádkozva velük például ezen imák valamelyikét:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Vagy:
Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ámen.

Követve az MKPK templomokra vonatkozó rendelkezését, amely szerint azok továbbra is
nyitva állnak mint az imádság helyei, az 1760/2020. sz., szeptember 4-i rendelkezést is
figyelembe véve az alábbiakra továbbra is fokozottan figyeljünk:
• a higiéniára való fokozott figyelem, gondoskodás az emberek által gyakran érintett
felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről,
minél rövidebb időközökkel;
• a templomok bejáratánál legyen kézfertőtlenítő;
• a szenteltvíztartók üresen tartása, azok használatának mellőzése;
• közvetlen érintkezés kerülése (bőrkontaktus, 1,5 méteren belüli tartózkodás, kézfogás,
ölelés);
• maszk használata (a száj és orr eltakarásával) a hívek számára is;
• a szentmisében a kézfogás mellőzése;
• a paptestvérek és minden áldoztató a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás
megkezdése előtt fertőtlenítse kezeit;
• az áldoztatás a továbbiakban is kézbe történjen;
• a perselyezés a szentmise végén legyen.
• a plébániai (templomi) oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől
eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési
előírásokat – csak online formában tartsanak meg. Ilyen szoros kivétel lehet például a
szentségek vételére történő felkészítésnek az a része, amely online formában
semmiképpen nem tartható meg, illetve mindenképpen személyes jelenlétet igényel.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők
jelenléte), betartva a higiéniai és hatósági előírásokat.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk
jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

AZ ÁLDOZTATÁS
Megengedett az áldoztatás, de csak a hatóságok által előírt higiéniai előírások betartásával. A
lelkipásztor áldoztatás előtt és után is fertőtlenítse a kezeit, viseljen maszkot, valamint
gondoskodjon az áldozó kézfertőtlenítéséről is. Az áldozó csak a szentség vételekor vegye le a
maszkját. Az áldoztatás kizárólag kézbe történhet, a rövid forma szerint:

 • közgyónás
 • „Irgalmazzon nektek…”
 • rövid szentírási szakasz
 • az Úr imája (Mi Atyánk)
 • „Íme, az Isten Báránya…”
 • „Uram, nem vagyok méltó…”
 • áldoztatás
  Célszerű megszervezni – akár az előzetes bejelentkezés lehetőségének biztosításával is – az
  áldoztatást úgy, hogy egyszerre ne legyenek sokan az áldoztatásra kijelölt helyen.
  Betegek áldoztatásával kapcsolatban a Betegellátó szerint történjen az áldoztatás, fokozottan
  figyelve a megfelelő higiéniára (kézmosás, kézfertőtlenítés, esetlegesen védőöltözet, hatósági
  előírások).

  A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE
  A gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formákban, lehetőség szerint
  védőtávolság megtartása és maszk használata mellett javasoljuk:
  Gyóntatószéken kívül: Elsősorban ezt a formát javasoljuk! A gyónó és a pap kellő
  távolságban helyezkedjen el egymástól (1,5–2 m). Itt különösen javasoljuk a gyóntatást
  szabadtéren végezni. Ha ez nem megoldható, úgy a gyónó és a gyóntató viseljen maszkot,
  védőöltözetet.
  Gyóntatószékben: A gyóntatószékben történő gyóntatás nem ajánlott. Ha ez valamiért mégis
  sürgetően szükséges, illetve ha a gyónó képes a szokásos bűnvallomásra, a pap meggyóntatja őt
  az erre megfelelően felkészített gyóntatószékben (kézfertőtlenítővel és lefóliázott
  gyóntatóráccsal rendelkező gyóntatószék).
  Célszerű megszervezni – akár az előzetes bejelentkezés lehetőségének biztosításával is – a
  gyóntatást úgy, hogy egyszerre ne legyenek sokan a gyóntatásra kijelölt helyen.
  Egyes egyházmegyék a saját területükre vonatkozóan a szentség kiszolgáltatására további
  rendelkezéséket hoztak.
  Hasznos, ha megfelelő imaszövegeket ajánlunk a hívőknek a tökéletes bánat felindítására.

BETEGEK KENETE
Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek
kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük.
A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját
(vö. CIC 1000. k.). Közvetlenül a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező!

Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás
megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Szükséghelyzetben a megfelelő
óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet. Amennyiben a
védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel történő adását, a jog
lehetővé teszi (CIC 1000. k. 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl.
egyszer használatos fültisztító pálcika).
Covid-19-ben szenvedő beteg ellátása lehetőleg külön, erre kijelölt papok útján történjék, a
legszükségesebb esetekben. Kerülendő, hogy az ilyen beteget ellátó pap más betegeket is
látogasson.
TEMETÉS
Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést, a
gyülekezésre vonatkozó szabályok megtartása mellett. A zárt ravatalozó a szertartás végzésére
nem megfelelő helyszín. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a
részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A kántori szolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát
viszont előre közöljük a hozzátartozókkal). A temetési gyászmise a járványügyi előírások
betartásával, szűk körben megtartható, vagy a hozzátartozókkal egyeztetve egy későbbi
időpontban végezhető.
Kelt Budapesten, 2020. november 10-én

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Állandó Tanácsának jóváhagyásával

Vélemény, hozzászólás?